TRAJNI JAVNI POZIV – projekt „Želim – pomoć dijelim IV“ – SF.3.4.11.01.0298

KLASA: 555-01/24-01/199
URBROJ: 2109-01-24-01
Čakovec, 18. travnja 2024. godine

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-24-32 od 28. ožujka 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2021. -2027., Zaželi – Prevencija institucionalizacije, projekt „Želim – pomoć dijelim IV“, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0298 od 03. travnja 2024. godine, predsjednica Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije objavljuje

TRAJNI JAVNI POZIV
za iskaz interesa za korištenje besplatne usluge potpore i podrške
u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom u sklopu projekta
„Želim – pomoć dijelim IV“ na području Međimurske županije

Ciljne skupine koje se mogu prijaviti na poziv:

 1. OSOBE STARIJE OD 65 GODINA (65 ili više godina)
 2. ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM (18 ili više godina)

  UVIJETI ZA OSOBE STARIJE OD 65 GODINA:
  • žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu
  • žive u višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva,
  a čiji mjesečni prihodi:
  • za samačka kućanstva – ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (za veljaču 2024.: 984,42 EUR),
  • za dvočlana kućanstva – ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (za veljaču 2024.: 1.640,70 EUR),
  • za višečlana kućanstva – ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža, u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (za veljaču 2024.: 2.461,05 EUR), a istovremeno ne koriste uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

  UVIJETI ZA ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM
  • žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu
  • žive u višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva
  i koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i istovremeno ne koriste uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 1. Prijavni obrazac,
 2. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika,
 3. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva,
 4. Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža
  – korisnik podiže sam ili putem opunomoćenika
  – u slučaju dvočlanog ili višečlanog kućanstva, potvrdu je potrebno dostaviti za svakog člana kućanstva
 5. Za odrasle osobe s invaliditetom – Potvrdu o upisu u registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenje funkcionalnih sposobnosti.

Prijavni obrazac i obrazac Izjava pripadnika ciljane skupine o broju članova kućanstva, mogu se preuzeti u prostorijama Društva, A.Starčevića 1, Čakovec, radnim danom od 7:00 do 15:00 sati ili na službenoj stranici Društva: www.dosti-mz.hr te stranicama partnera na projektu Općina Podturen: www.opcina-podturen.hr i Općina Dekanovec: www.dekanovec.hr

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA:
Prijave se podnose u pisanom obliku, s točno naznačenim vremenom predaje, i to:
• osobno ili putem druge osobe u prostorijama Društva
• poštom, na adresu: Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije, A. Starčevića 1, 40 000 Čakovec, uz naznaku: „Želim – pomoć dijelim IV“, ili na e-mail adresu: info@dosti-mz.hr
Prijave moraju biti pravovaljane i potpune.

OPIS USLUGA KOJE ĆE SE PRUŽATI:
• organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
• obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
• održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
• zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA:
Prijave se mogu podnositi za svo vrijeme trajanja projekta.

ODABIR CILJNIH SKUPINA:
Prijavitelj i partneri će odabrati prijavljene zainteresirane osobe i to na način da se odabiru osobe koje su podnijele prijavni obrazac sa potpunom dokumentacijom u kojima je naznačeno na koji javni poziv se javljaju, prijavitelja ili određenog partnera. U slučaju da na početku provođenja aktivnosti projekta bude više prijavljenih osoba od mogućeg broja ciljane skupine, prednost će imati:

 1. odrasle osobe s invaliditetom;
 2. osobe koje žive u samačkom kućanstvu;
 3. osobe koje žive u dvočlanom kućanstvu i
 4. osobe s manjim prihodima.

  Nakon podnošenja prijava, DOSTI će službeno zatražiti Potvrdu/Izjavu Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi slijedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.
  Prijavitelj i partneri na projektu će prilikom odabira ciljanih skupina postupati transparentno i poštovati načela jednakog postupanja te zabrane diskriminacije.

  NAPOMENA:
  Besplatnu uslugu potpore i podrške pružat će 24 pružatelja usluge 33 mjeseci za najmanje 6 pripadnika ciljne skupine po pružatelju. Pripadnici ciljne skupine će jednom mjesečno dobiti paket kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština koji će sadržavati najmanje 5 propisanih proizvoda utvrđenih Javnim pozivom ”Zaželi – prevencija institucionalizacije”.
  Podrškom i potporom ciljnim skupinama omogućiti će se veća socijalna uključenost u društvo i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguranjem dugotrajne skrbi.

DODATNE INFORMACIJE:
Sve dodatne informacije vezane uz prijavu na ovaj Poziv mogu se dobiti:
• osobnim dolaskom u prostorije Društva, A.Starčevića 1, 40 000 Čakovec
• upitom na e-mail: info@dosti-mz.hr
• na broj telefona/mob: 040/390-070; 0995286515;
Ovaj javni poziv će biti objavljen na službenim stranicama Društva www.dosti-mz.hr , stranicama partnera, Općina Podturen: www.opcina-podturen.hr i Općina Dekanovec: www.dekanovec.hr te putem letaka.

PREDSJEDNICA DOSTI:
Miljenka Radović, mag. iur