OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijemeza potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta„Želim – pomoć dijelim IV“ na području Međimurske županije

KLASA: 555-01/24-01/199
URBROJ: 2109-01-24-02
Čakovec, 18. travnja 2024. godine

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-24-32 od 28. ožujka 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Programa Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2021. -2027., Zaželi – Prevencija institucionalizacije, projekt „Želim – pomoć dijelim IV“, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0298 od 03. travnja 2024. godine, predsjednica Društva raspisuje
O G L A S
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme
za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta
„Želim – pomoć dijelim IV“ na području Međimurske županije
– pružatelj/ica usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu
starijim osobama i osobama s invaliditetom

OPĆI UVJETI ZA PRIJAM:
• punoljetnost,
• hrvatsko državljanstvo,

POSEBNI UVJETI ZA PRIJAM:
• položen tečaj za gerontodomaćina/cu – prednost prilikom zapošljavanja.

PRIJAVI NA OGLAS POTREBNO JE PRILOŽITI:

  1. Životopis,
  2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice ili putovnice),
  3. Dokaz o završenom obrazovanju (preslika svjedodžbe ili uvjerenja),
  4. Dokaz o završenom tečaju za gerontodomaćina/cu – ukoliko osoba ima završen isti (preslika uvjerenja),
  5. Vlastoručno potpisanu Izjavu o privoli za korištenje osobnih podataka.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.
Na ovaj Oglas se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

OPIS POSLOVA KOJI ĆE SE PRUŽATI:
• organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
• obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
• održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

BROJ TRAŽENIH PRUŽATELJA/ICA USLUGE: 24 osobe, svaka osoba će pružati uslugu potpore i podrške za najmanje 6 pripadnika ciljane skupine mjesečno, uz isporuku paketa osnovnih kućanskih i higijenskih potrepština

VRSTA ZAPOSLENJA: radni odnos na određeno vrijeme – 33 mjeseca uz probni rad od 1 mjesec

RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme

MJESTO RADA: područje Međimurske županije

PREDVIĐENA PLAĆA: u iznosu minimalne plaće sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće za tekuću godinu, putni trošak i pravo na naknadu troškova prehrane

OBRAZAC PRIJAVE I OBRAZAC IZJAVE O PRIVOLI mogu se preuzeti u prostorijama Društva, Ante Starčevića 1, 40 000 Čakovec, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati ili na službenoj stranici Društva: www.dosti-mz.hr

Osobe koje prema posebnom zakonu ostvaruju pravo prednosti kod zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i u tom slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da osoba ima prednost pri zapošljavanju ako se u svojoj prijavi pozvao/la na to pravo i isto dokazao/la s priloženim dokazima (rješenje ili potvrda o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo).
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), u prijavi na javni natječaj, ima to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbama članka 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, dužna je priložiti dokaze iz članka 103. istog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupni su na službenim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-na-prednost-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166
Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj, dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu iz koje je vidljivo to pravo i dokaz da je nezaposlena, pod uvjetom da radni odnos nije prestao otkazom zbog skrivljenog ponašanja radnika, otkazom radnika ili sporazumom.
Osoba koja se pri zapošljavanju poziva na članak 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, s tim da se dokazom smatra javna isprava o invalidnosti na temelju koje se osoba može upisati u evidenciju osoba s invaliditetom iz članka 13. toga Zakona.
Osoba koja se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na javni natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Svi dokazi iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843
Osoba koja je pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, ne mora dostaviti dokaze o nacionalnoj pripadnosti.

NAČIN I ROK PODNOŠENJA PRIJAVA:
Prijave se podnose u pisanom obliku, i to:
• osobno u prostorijama Društva, ili
• poštom, na adresu Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije, Ante Starčevića 1, 40 000 Čakovec, uz naznaku: „Želim – pomoć dijelim IV“, ili
• na e-mail adresu: info@dosti-mz.hr
Rok podnošenja prijava je otvoren za vrijeme trajanja projekta.

NAPOMENA:
Uslugu potpore i podrške pružat će 24 pružatelja/ica usluge 33 mjeseci za najmanje 6 pripadnika ciljane skupine mjesečno po pružatelju/ici na puno radno vrijeme. Korisnicima usluge će jednom mjesečno dostavljati besplatan paket kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština koji će sadržavati najmanje 5 propisanih proizvoda Javnim pozivom ”Zaželi – prevencija institucionalizacije”.

DODATNE INFORMACIJE:
Sve dodatne informacije vezane uz prijavu na ovaj Oglas mogu se dobiti:
• osobnim dolaskom u prostorije Društva, Ante Starčevića 1, Čakovec
• e-mail adresu: info@dosti-mz.hr
• na broj telefona/mob 040/390-070, 0995286515

Kandidatima/kinjama prijavljenim na Oglas smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu, potpunu i urednu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz ovog Oglasa. Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravovremenu, potpunu i urednu prijavu sa svim prilozima ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz ovog Oglasa, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenima na ovaj Oglas te će o tome biti obaviješteni/e pisanim putem.

S odabranim radnicima/ama sklopit će se ugovor o radu na puno, određeno radno vrijeme za poslove pružanja usluge potpore i podrške za najmanje 6 pripadnika ciljane skupine.
Oglas će biti objavljen na službenim stranicama Društva: www.dosti-mz.hr te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Nepotpune i neuredne prijave na ovaj Oglas neće se razmatrati.
O rezultatima ovog Oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni/e u zakonskom roku.

PREDSJEDNICA DRUŠTVA:

Miljenka Radović, mag.iur